logo Nadácia pre deti Slovenska

konferencia
ŠKOLA PRE 21.STOROČIE

fotohdr

„Čo je pre deti zmysluplné učivo?
To, ktoré vychádza zo skutočného života, viaže sa na ich doterajšie skúsenosti, je primerané veku a preto je zrozumiteľné.
Je dostatočne bohaté, aby mozog mohol rozpoznávať rôznorodé vzorové schémy
a neobsahuje prvky vonkajšej motivácie...“

Susan Kovaliková
autorka edukačného modelu Vysoko efektívne učenie

Škola pre 21.storočie

Konferencia sa uskutočnila 16.mája 2014 v Bratislave s cieľom vyvolať diskusiu a vytvoriť priestor pre praktické workshopy, aby sme i takýmto spôsobom hovorili o premene tradičnej školy na školu pre 21. storočie.

Cieľová skupina

Učitelia, riaditelia a zriaďovatelia škôl, predstavitelia samospráv, tvorcovia politík, mimovládne organizácie a ďalší aktéri v komunite vrátane podnikateľského sektora.

Výstupy konferencie

Tu nájdete prezentácie prednášajúcich, fotografie, ako aj videá týkajúce sa témy konferencie a video záznamy jednotlivých príspevkov...

POKRAČOVAŤ NA VÝSTUPY KONFERENCIE

Záštitu nad konferenciou prevzal minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, pán Dušan Čaplovič.

Vysoko efektívne učenie

Vysoko efektívne učenie je založené na výskume mozgu, ktorý ukázal, že v bezpečnom a priateľskom prostredí sa deťom lepšie učí a rozvíja. Efektívne učenie neznamená len získavanie vedomostí, ale aj rozvoj tvorivosti detí, rozvoj kritického myslenia a ďalších stránok osobnosti dieťaťa... VIAC

Ako to funguje

Na rozdiel od tradičného vyučovania je pre VEU charakteristická výučba v tematických blokoch. Blok trvá 90 minút a obsahuje: vtiahnutie, výklad učiva, individuálnu prácu na zadanej aplikačnej úlohe, prezentáciu individuálnej práce, skupinovú prácu na výberovej aplikačnej úlohe, prezentáciu skupinovej práce, reflexiu, sebareflexiu, spätnú väzbu... VIAC

O organizátoroch

Sme zanietení pre moderné školstvo. Preto sme spojili sily, aby sme zorganizovali zaujímavú konferenciu, ktorou chceme podporiť proces zmeny tradičnej školy na školu pre 21. storočie a vytváranie bezpečného a podporujúceho prostredia pre učenie sa detí a mladých ľudí... VIAC

Konferencia sa koná pod záštitou

Sme súčasťou kampane

Partneri konferencieTento projekt je podporovaný aj prostredníctovm Projektu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie.

Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom. Nadácia im spolu s partnermi poskytuje pomoc, podporuje ich mnohostranný rozvoj, posilňuje participáciu detí na rozhodovaní a rešpektuje ich ako rovnocenných partnerov.

Kontakt

Peter Lenčo
0948 702 661
advocacy@nds.sk
facebook.nds.sk

© 2014 Nadácia pre deti Slovenska. Všetky práva vyhradené.

FB

BLOG

NDS

NDS

NDS