logo Nadácia pre deti Slovenska

konferencia
ŠKOLA PRE 21.STOROČIE

fotohdrsub

Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska (NDS) sa zameriava na pomoc deťom a mladým ľuďom, ktorí sa ocitnú v najrôznejších životných situáciách. Nadácia im spolu s partnermi poskytuje pomoc, podporuje ich mnohostranný rozvoj, posilňuje participáciu detí na rozhodovaní a rešpektuje ich ako rovnocenných partnerov. Veľký dôraz kladie aj na podporu preventívnej práce pri predchádzaní problémov a systematické vzdelávanie dospelých, ktorí sa venujú deťom. NDS podporuje celoživotné vzdelávanie pedagógov a pracovníkov MVO. Zároveň zisťuje nové potreby a problémy detí na Slovensku na základe odborných štúdií a následne ich prezentuje prostredníctvom seminárov, tréningov a on-line portálov odbornej aj laickej verejnosti.

V rámci predchádzajúcich iniciatív vníma NDS hlavné ciele svojich aktivít v oblastiach:

 • rozvoja kompetencií detí a mladých ľudí pre úspešný život a aktívnu participáciu na živote školy, obce a regiónu;
 • budovania platforiem na sieťovanie; komunikáciu aktuálnych potrieb a podporu spolupráce;
 • ovplyvňovanie verejnej politiky v oblasti výchovy, vzdelávania, školstva, detí a mladých ľudí;
 • podpory vzájomného dialógu medzi samosprávami, deťmi a mladými ľuďmi;
 • zavádzania inovácií do formálneho a neformálneho vzdelávania;
 • formovania vnútorného prostredia a sociálnej klímy škôl a komunít;
 • práce na osobnostnom raste pedagógov a ostatných pracovníkov s deťmi a mládežou;
 • podpory dlhodobej spolupráce organizácií s predstaviteľmi regionálnych inštitúcií a samospráv.

Víziou NDS je podporovať budovanie deťom a mladým ľuďom priateľskej školy, komunity, samosprávy a spoločnosti.

www.nds.sk

Asociácia Susan Kovalikovej – Vzdelávanie pre 21. storočie na Slovensku

Asociácia S. Kovalikovej – Vzdelávanie pre 21. storočie na Slovensku (ASK) je mimovládna vzdelávacia organizácia. Od roku 1992 vzdeláva pedagógov, študentov vysokých škôl, pracovníkov s deťmi a mladými ľuďmi v inovačných edukačných programoch. Odborne garantuje zavádzanie inovačného edukačného programu Vysoko efektívne učenie/Integrované tematické vyučovanie (VEU/ITV), overeného Štátnym pedagogickým ústavom. Spolupracuje s domácimi a zahraničnými vzdelávacími inštitúciami v oblasti inovácií vzdelávania.

Aktivity ASK:

 • tréningy, workshopy v metodike programu Vysoko efektívne učenie;
 • vytváranie metodiky rozvoja životných zručností/osobných a sociálnych kompetencií detí a mladých ľudí;
 • vzdelávanie na základe akreditovaných vzdelávacích programov MŠVVaŠ SR od roku 1998;
 • projekty reagujúce na nereflektované potreby detí, mladých ľudí v školách a komunitách;
 • premena tradičnej školy na školu 21. storočia - workshopy a webináre pre manažment škôl, riadenie štruktúrovaného procesu zmeny v škole;
 • odborná garancia portálu www.skola21.sk, súčasť celosvetového programu Microsoft - Partneri vo vzdelávaní;
 • poradenstvo a konzultácie pre pedagógov, rodičov, pracovníkov MVO a riadiacich pracovníkov škôl v inovačných programoch, tvorba metodických materiálov.

Cieľom ASK je podporovať v triedach, školách, komunitách zmysluplné aktívne učenie v súvislostiach v učiacich sa spoločenstvách a rozvíjanie sebaúcty detí a mladých ľudí.

www.ask21.sk

ZŠ s MŠ Jána Amosa Komenského na Hubeného ulici v Bratislave

Základná škola s materskou školou Jána Amosa Komenského na Hubeného ulici v Bratislave –umožňuje všetkým svojim žiakom nadobudnúť všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých všeobecno-vzdelávacích predmetoch. Výchovno-vzdelávacia činnosť školy smeruje k príprave žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy. Cieľom školy je pripraviť človeka rozhľadeného, vytrvalého, schopného kooperovať a pracovať v tíme, schopného sebamotivácie k celoživotnému vzdelávaniu. Dôraz kladie na rozvoj vzťahov, aby sa v kolektívoch tried rozvíjalo sebapoznanie a sebahodnotenie žiakov, posilňovala sa vzájomná komunikácia a rešpektovanie sa, aby každý jedinec prežil úspech.

Cieľom školy je vytvoriť v triedach a školách spolupracujúce spoločenstvo, kde sa uskutočňuje zmysluplné učenie s možnosťou výberu a rozvíja sa celá osobnosť dieťaťa aj vzdelávateľa, čo v praxi znamená:

 • posilnenie celostného zmysluplného učenia vo vzájomných súvislostiach, prepojenie učenia s reálnym životom;
 • zmeny metód a stratégií výchovy a vzdelávania poskytnutím dieťaťu možnosti výberu spôsobu vzdelávania, prechod k tvorivému a samostatnému riešeniu problémov,;
 • rozvíjanie vyšších myšlienkových funkcií dieťaťa, jeho komunikačných zručností;
 • podpora orientácie na pozitívne ľudské hodnoty;
 • rešpektovanie osobnosti dieťaťa a jeho individuality;
 • vytváraním pozitívnej podporujúcej sociálnej klímy;
 • otvorenie sa školy rodičom a širšej verejnosti;
 • vytvorenie bezpečného prostredia pre deti, zamestnancov, verejnosť na pôde školy.

Ciele školy vychádzajú sú vytvorené v súlade so základnými princípmi vysoko efektívneho spôsobu učenia známeho pod názvom Vysoko efektívne učenie/Integrované tematické vyučovanie VEU/ITV). Škola pôsobí ako regionálne vzdelávacie centrum Asociácie S. Kovalikovej – Vzdelávanie pre 21.storočie na Slovensku.

www.zskomenskehoba.edupage.org

Odborný a organizačný tím konferencie

Dana Rušinová, Nadácia pre deti Slovenska

Tatiana Piovarčiová, Asociácia S. Kovalik/ Nadácia pre deti Slovenska

Tatiana Kizivatová, ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Bratislava

Peter Lenčo, Nadácia pre deti Slovenska

Jena Jakabčicová, Nadácia pre deti Slovenska

Mária Dolnáková, ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Bratislava

Darina Gogoľová, Asociácia S. Kovalik/Metodicko-pedagogické centrum Bratislava

Mária Matulčíková, Filozofická fakulta Univerzita Komenského v Bratislave

Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom. Nadácia im spolu s partnermi poskytuje pomoc, podporuje ich mnohostranný rozvoj, posilňuje participáciu detí na rozhodovaní a rešpektuje ich ako rovnocenných partnerov.

Kontakt

Peter Lenčo
0948 702 661
advocacy@nds.sk
facebook.nds.sk

© 2014 Nadácia pre deti Slovenska. Všetky práva vyhradené.

e-learning
Navštívte nás aj na facebook
FB

BLOG

NDS

NDS

NDS