logo Nadácia pre deti Slovenska

konferencia
ŠKOLA PRE 21.STOROČIE

fotohdrsub

Susan Kovalik
The Center for Effective Learning, USA

Technológia bez obmedzení

Rozvoj žiakov a študentov pre 21. storočie

V prednáške budeme hľadať odpovede na otázky: Aké sú výzvy 21. storočia? Prečo sa nezaobídeme bez spolupráce? Prečo je vytváranie spojení s odborníkmi z komunity také dôležité? Zároveň budeme reflektovať úlohu súčasných technológií, ktoré poskytujú neobmedzený prístup k informáciám a vedomostiam vo vzdelávaní. Úlohou učiteľa je sprostredkovať žiakom také zmysluplné skúsenosti, pomocou ktorých budú môcť naučené vedomosti využiť v prospech komunít a krajín, v ktorých žijú. Príspevok sa zameriava na: rozvoj vodcovstva, správcovstva a občianstva pre lepšie fungovanie spoločnosti; na používanie jazyka celoživotných pravidiel a životných zručností ako základu zdvorilosti a na nevyhnutnosť vyjsť von z tried pre pochopenie získaných vedomostí.

O prednášajúcej

Je autorkou modelu Vysoko efektívne učenie (predtým známeho ako Integrované tematické vyučovanie), vychádzajúceho z aktuálnych poznatkov biológie učenia. Posledné dva roky učila prostredníctvom metódy Vysoko efektívneho učenia na zmluvných školách (tzv. charter shools – školy, ktoré sú financované z verejných zdrojov, ale fungujú nezávisle od štátu) študentov, ktorí boli považovaní za najhoršie sa učiacich v ázijskej populácii v USA. Ich úspech bol neuveriteľný, takže teraz majú 150 študentov na čakacej listine so záujmom o prijatie. Vzhľadom k danému úspechu bola Susan oslovená so žiadosťou o pomoc pri organizovaní školy s modelom Vysoko efektívneho učenia pre latinských študentov, ktorí majú tiež problémy s učením v bežnej škole. Už štyrikrát mala ísť do dôchodku, ale vždy bola oslovená ďalšou školou, ktorá chcela aplikovať Vysoko efektívne učenie. Učí už 53 rokov, z toho 6 rokov bola na materskej dovolenke. Aktuálne žije v Sacramente v Californii.
FOTO: www.thecenter4learning.com

Erich Mistrík
Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Sloboda učenia v škole

Organizácia súčasnej štandardnej európskej školy sa v mnohom podobá väznici, v ktorej deti viac-menej pasívne preberajú informácie o svete. Príspevok uvažuje o princípoch školy, v ktorej by sa deti rozvíjali ako samostatné individuálne bytosti podľa svojich prirodzených potrieb a sklonov. Taká škola by mala byť inak organizovaná, inak by malo vznikať kurikulum a mali by sa v nej rozvíjať iné občianske zručnosti ako v súčasnej škole. Bez slobodného učenia však z detí nemôžu vyrásť samostatne konajúci a zodpovední občania, ktorí budú participovať na živote komunity.

O prednášajúcom

Vyštudoval estetiku a filozofiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Pracuje hlavne v estetike a estetickej výchove, tie aj od r. 1990 učí na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Štúdium dejín kultúry a práca pre občiansku výchovu ho priviedli k multikultúrnej výchove, ktorej stále verí. Píše odborné knižky a učebnice, aj drobnú publicistiku v blogoch. Rád hľadí do minulosti (staroveký Egypt), poteší ho kvalitná poézia z ktorejkoľvek doby a fascinuje ho svet hviezd.
FOTO: www.sme.sk

Jana Nováčková
Spoločnosť pre mozgovo kompatibilné vzdelávanie, Praha

Bezpečná sociálna klíma a súťaže nejdú v škole dokopy

Hoci sa medzi pedagógmi vo veľkej miere prijíma, že bezpečná sociálna klíma je prvou podmienkou, aby sa človek mohol efektívne učiť, už menej sa reflektuje jej prepojenie s potrebami detí. Práve ich neuspokojenie predstavuje rozličné druhy ohrozenia, hoci dospelí ich takto vôbec nemusia vnímať. V príspevku sa budeme zaoberať súťažami, ktoré sa väčšinou považujú za nástroje zlepšenia výkonu. Pozrieme sa na základné riziká, ktoré súťaže prinášajú z hľadiska uspokojovania potrieb detí – aj situačne, aj z hľadiska dlhodobého vývinu detí. Povieme si tiež, čím možno súťaže nahradiť.

O prednášajúcej

Psychologička, má prax v poradenstve aj v psychologickom výskume. Bola zapojená v medzinárodnom projekte WHO Zdravá škola. Autorka seriálu Mýty ve vzdelávaní v Lidových novinách, ktorý bol v r. 2001 publikovaný aj knižne. Preložila do češtiny knihu S. Kovalikovej Integrované tematické vyučovanie. Od r. 1990 sa venuje lektorskej činnosti. Je spoluautorkou knihy Rešpektovať a byť rešpektovaný (P. Kopřiva – J. Nováčková – D. Nevolová – T. Kopřivová, 2005), ktorej sa predalo 62.000 výtlačkov. Je lektorkou kurzu s rovnakým názvom, ktorý absolvovalo cca 30.000 účastníkov. Žije v Prahe.
FOTO: img.ceskatelevize.cz

Tatiana Piovarčiová
Asociácia S.Kovalikovej – Vzdelávanie pre 21. storočie na Slovensku, Nadácia pre deti Slovenska

O riadení procesu zmeny v škole

Svet sa dnes mení rýchlejšie ako naše školy. Čo dnes potrebuje škola preto, aby sa deti učili v bezpečnom a podporujúcom prostredí, aby učenie bolo efektívne, reagovalo na prirodzené potreby detí pri učení sa? Ako podporiť vedenie školy pri zavádzaní pozitívnych zmien? Ako riadiť proces zmeny v škole? Príspevok sa zameriava na vnútorné a vonkajšie podmienky podpory procesu zmeny v škole.

O prednášajúcej

Absolvovala Matematicko -fyzikálnu fakultu UK v Bratislave. Vyučovala na rôznych typoch škôl, manažovala dve neformálne vzdelávacie centrá. Od roku 1992 pracuje s programom Vysoko efektívne učenie (predtým ITV). Je autorkou a spoluautorkou viacerých projektov zameraných na pozitívnu zmenu tradičnej školy. Pôsobí ako trénerka a konzultantka v programoch, ktoré pomáhajú, aby deti a mladí ľudia získali vedomosti súčasne s rozvojom sebaúcty. Verí, že dospelí dokážu vychovávať, učiť deti a rásť spolu s nimi.

Anton Ondrej
Compliance Director, Samsung Electronics Slovakia

Škola je naším spoločným biznisom

Pracovné pohovory absolventov stredných či vysokých škôl sú dôležitým externým posúdením vedomostí a schopností mladého človeka a jeho pripravenosti pre trh práce. To, či v nich obstojí výrazne ovplyvňuje vzdelanie a formovanie jeho osobnosti v škole, v ktorej strávil mnoho rokov. V príspevku sa kriticky pozrieme na to, do akej miery korešponduje pripravenosť mladých ľudí pre zamestnanie s potrebami zamestnávateľov na Slovensku. Zároveň navrhneme možnosti, ako zefektívniť spoluprácu školy so zamestnávateľmi pri výučbe žiakov a študentov, ako aj v rámci miestnej komunity, ktorej sú školy i firmy súčasťou.

Pozrieme sa tiež na to, kde sú korene toho, že súčasné slovenské školy majú problém zosúladiť svoju činnosť s potrebami trhu práce, najmä s technickými povolaniami. Tento problém má aj širšiu celospoločenskú dimenziu - pred 50 rokmi si veľa ekonómov a podnikateľov myslelo, že priemysel sa presunie z Európy do Ázie a Európa bude žiť zo služieb, vedy a výskumu. To sa ukázalo ako omyl, keďže bez priemyslu nie je možné rozvíjať technickú vedu a tým aj vzdelávanie.

Je potrebné tvoriť víziu školstva na Slovensku, ktorej súčasťou sú aj zamestnávatelia. To sa však zatiaľ veľmi nedeje. Predstavíme pohľad na potrebné celkové zmeny vo fungovaní školstva, aby napĺňalo aj potreby zamestnávateľov a tým zabezpečilo lepšiu uplatniteľnosť mladých ľudí na trhu práce i v živote.

O prednášajúcom

Anton Ondrej je zodpovedný za definovanie a napĺňanie stratégie spoločenskej zodpovednosti spoločnosti Samsung. Aktivity spoločnosti v oblasti vzdelávania vychádzajú z jeho presvedčenia, že ako jeden z najväčších zamestnávateľov na Slovensku musí spoločnosť Samsung podporovať inovácie vo vzdelávaní na všetkých stupňoch škôl – počnúc materskými, končiac vysokými. Samsung sa aj vďaka nemu stal jedným z významných partnerov ministerstva školstva i samosprávy pri formovaní zmien vo vzdelávacom systéme Slovenska, predovšetkým v oblasti odborného vzdelávania.
FOTO: podnikanie.etrend.sk

Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom. Nadácia im spolu s partnermi poskytuje pomoc, podporuje ich mnohostranný rozvoj, posilňuje participáciu detí na rozhodovaní a rešpektuje ich ako rovnocenných partnerov.

Kontakt

Peter Lenčo
0948 702 661
advocacy@nds.sk
facebook.nds.sk

© 2014 Nadácia pre deti Slovenska. Všetky práva vyhradené.

e-learning
Navštívte nás aj na facebook
FB

BLOG

NDS

NDS

NDS