logo Nadácia pre deti Slovenska

konferencia
ŠKOLA PRE 21.STOROČIE

fotohdrsub

Vysokoefektívne učenie

Charakteristické znaky triedy Vysoko efektívneho učenia

Vysoko efektívne učenie prináša do tried zmeny v troch oblastiach

 • vytvorenie pozitívnej sociálnej klímy,
 • zmysluplnosť, učenie v súvislostiach,
 • používanie efektívnych vyučovacích stratégií založených na spolupráci.

Učenie

 • V procese učenia sú zvýraznené sociálne, demokratické, všeľudské hodnoty.
 • Učenie je zmysluplné, prepojené so skutočným životom.
 • Výchovno-vzdelávací proces poskytuje príležitosti pre možnosť výberu úloh, činností, aktivít vzhľadom na rôzne modality učenia.
 • V triede je vytvorená pokojná a priateľská atmosféra.
 • Zámerne sa rozvíja tvorivosť detí a ich sebaúcta.
 • Cielene sú rozvíjané sociálne a osobné kompetencie/životné zručnosti.
 • Deti spoluvytvárajú triedne pravidlá a dohody.
 • Uplatňuje sa spolupráca a kooperatívne učenie.
 • Poskytuje sa osobná a vyvážená spätná väzba. Pri hodnotení sa zdôrazňuje dosahovanie osobného pokroku.
 • Organizácia vyučovania prebieha v rôznych formách (učebné bloky, hodiny, tematické dni, týždne, celoročná téma a pod.).

Deti

 • Sú tvorivé, otvorene, kultivovane komunikujú, prejavujú kritické myslenie aj v kontakte s dospelými, vedia zaujať stanovisko.
 • Dokážu spolupracovať pre spoločný cieľ.
 • Sú motivované k celoživotnému učeniu.
 • Strach z neúspechu a zlyhania je výrazne nižší ako v tradičných triedach.

Prostredie

 • Pôsobí útulne, esteticky.
 • V triede je poriadok, veci a vybavenie triedy sú dobre zorganizované.
 • Obsahuje predmety z reálneho sveta, makety a ďalšie podnety k učeniu, téme, ktorá sa práve v triede vyučuje.

Spolupráca s rodičmi

 • Neobmedzuje sa na informovanie o prospechu a správaní sa detí.
 • Pravidelne sa uskutočňujú oslavy učenia s rodičmi.
 • Existujú možnosti konzultácií s učiteľmi.
 • Uskutočňujú sa spoločné aktivity pre deti, rodičov a učiteľov.

Učiteľ

 • Správa sa k deťom s rešpektom.
 • Modeluje svojím správaním životné zručnosti, ktoré u detí rozvíja.
 • Uplatňuje individuálny prístup k dieťaťu.
 • Absolvoval aspoň 40 hodín vzdelávania v metódach Vysoko efektívneho učenia.
 • Neustále sa vzdeláva, vymieňa si skúsenosti, učí sa s kolegami.

Vysoko efektívne učenie podľa S. Kovalikovej

Vysoko efektívne učenie/Integrované tematické vyučovanie (ďalej VEU), inovačný program, ktorý bol na Slovensku experimentálne overovaný podľa metodiky S. Kovalikovej deväť rokov (od 1992 do 2001)). Inovačný edukačný program VEU zohľadňuje aktuálne otázky občianskeho a etického rozmeru súčasnej spoločnosti, ktorá samu seba charakterizuje ako informačnú, učiacu sa a humanistickú. Predstavuje komplexný program, ktorý v sebe integruje všetky princípy efektívneho učenia. Model vychádza z biológie učenia posledných desaťročí. Dôraz kladie nielen na vedomosti, ale v rovnakej miere aj na rozvoj osobnosti dieťaťa. V našich podmienkach je pre svoju otvorenosť tvorivo rozvíjaný a modifikovaný. Základnými prvkami modelu VEU sú mozgovokompatibilné zložky učebného prostredia. Patria sem: bezpečné a podporujúce prostredie, zmysluplný obsah, bohatosť zážitkov „byť tam“, možnosť výberu, obohatené prostredie, spolupráca, adekvátny čas, okamžitá spätná väzba, dokonalosť, cielený pohyb. (Kovaliková, S., Olsenová, K., 1996).

Program odborne garantuje Asociácia S. Kovalikovej - Vzdelávanie pre 21.storočie na Slovensku.

VEU poskytuje možnosť výberu spôsobu osvojenia učiva, vzhľadom na individuálne danosti dieťaťa. Prostredníctvom aplikačných úloh, z ktorých niektoré sú povinné a niektoré výberové, si učiteľ môže overiť, či žiaci učebnú látku pochopili a do akej miery ju zvládli. Aplikačné úlohy vnášajú do vyučovania praktický život. Sú vytvorené s ohľadom na Gardnerovu teóriu viacnásobnej inteligencie (jazyková, matematicko-logická, akustická, priestorová, telesne – pohybová, interpersonálna, intrapersonálna, prírodná). Dobrou pomôckou je Bloomova taxonómia vzdelávacích cieľov v kombinácii s typmi inteligencie. Obsahovo vychádzajú aplikačné úlohy z kľúčového učiva. Kľúčové učivo je to najdôležitejšie, čo sa majú žiaci naučiť. Sú to podstatné pojmy a významné fakty z učiva. Môže byť: pojmové, vedomostné, zručnostné.

Pojmové kľúčové učivo vyjadruje dôležité myšlienky a pojmy, ktoré sa dajú aplikovať vo viacerých situáciách. Vedomostné kľúčové učivo poskytuje špecifické zmysluplné detaily – je jadrom priameho výkladu. Zručnostné kľúčové učivo precvičuje určitú zručnosť.

Výchova je organickou súčasťou edukačného programu VEU. Sociálny a osobný rozvoj žiakov sa uskutočňuje hlavne prostredníctvom metodiky rozvoja životných zručností (napr. aktívne počúvanie, zodpovednosť spolupráca a ďalšie). Na rozdiel od tradičného vyučovania, kde hodina trvá 45 minút, pre VEU je charakteristická výučba v tematických blokoch. Blok trvá 90 minút a obsahuje: vtiahnutie, výklad učiva, individuálnu prácu na zadanej aplikačnej úlohe, prezentáciu individuálnej práce, skupinovú prácu na výberovej aplikačnej úlohe, prezentáciu skupinovej práce, reflexiu, sebareflexiu, spätnú väzbu.

Počas blokovej výučby sa integrujú predmety, striedajú sa činnosti, keď je to potrebné, učiteľ zaradí energizér – aktivitu na doplnenie energie. Pri VEU sa dôsledne dodržiava myšlienka, že skutočný život je najlepším kurikulom, rovnako ako priama skúsenosť (Kovaliková, S., Olsenová, K., 1996). Základom učenia je vytvorenie príležitosti pre získanie vlastnej skúsenosti, zážitku s témou učenia, najčastejšie formou učebných exkurzií, „byť tam“, simulácií, hrania rolí a pod.

GRAF

Spracovali: Tatiana Piovarčiová, Ľubica Bagalová, Darina Gogolová

Viac info nájdete na www.ask21.sk alebo www.skola21.sk

PREJSŤ na článok Ako to funguje...

Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom. Nadácia im spolu s partnermi poskytuje pomoc, podporuje ich mnohostranný rozvoj, posilňuje participáciu detí na rozhodovaní a rešpektuje ich ako rovnocenných partnerov.

Kontakt

Peter Lenčo
0948 702 661
advocacy@nds.sk
facebook.nds.sk

© 2014 Nadácia pre deti Slovenska. Všetky práva vyhradené.

e-learning
Navštívte nás aj na facebook
FB

BLOG

NDS

NDS

NDS